dEpHNE tHE wICh of bAHrija

Published: September 22, 2010 at 1:25pm

You know, it’s just occurred to me how lucky the Labour marmalja are (NB this is not a statement that all people who vote Labour are a marmalja) that I moved to Bidnija in my 20s.

The Witch of Bidnija (or the wich of Bahrija) has a nice, medieval ring to it.

Now imagine if I had carried on living at my old address:

The Witch of Tower Road
The Witch of Sliema

It doesn’t quite cut it.
21 Comments Comment

 1. the chemist says:

  I’m sure they would have come up with something suitable as you are the only thorn left in their sides. All the rest have thrown in the towel and seem resigned to being governed by a bunch of morons with voters to match.

 2. Edward Fenech says:

  Milner street

  [Daphne – My last address, Edward, was Tower Road. I lived there for six years after Milner Street.]

 3. Ray Cassar says:

  And you must have SO much more space for that cauldron and running around chanting spells! Can’t see that happening on Tower Road. U ghidilhom ihalluna.

 4. not impressed says:

  True – had you had read The Witch of Blackbird Pond as a child?

 5. not impressed says:

  oops extra ‘had’ kindly remove. thanks.

 6. ciccio2010 says:

  Daphne, juzaw l-espressjoni biex forsi jesprimu hdura u mibgheda, imma fl-istess hin, jifqghuna bid-dahk.

  Dalwaqt jaghmluk il-wicc ta’ Fomm-ir-Rih, u wara, il-wicc tal-Gnejna.

  Pero huwa car li ghadhom fil-medju evu. U issa qed nghid ghal-liberta tal-espressjoni u tal-idejat.

  Nghiduha kif inhi, jekk ma jispjegalhomx il-profeta Joseph (jew forsi Mintoff minn fuq is-sodda), min se jispjegalhom? Pero flok ma jispjegalhom, qed ikompli ibellghalhom il-hmerijiet, bhal tal-living wage.

  Isma, anke tal-marmalja huma wiccis – wicc tost u wicchom u sorom listess.

  Ma nafx ghaliex Kev joqghod jinkwieta fuq l-Ewropa tat-tielet millenju meta ghad hawn min ghadu jghix fl-Ewropa tal-ewwel millenju.

 7. Claudette says:

  Nahseb is-Sahhara ta’ Wied Ghafrid would be much more appropriate in your case. :P

 8. J Abela says:

  Perfect! You’ve accepted my advice. Now these people actually have an image that scares the living hell out of them….lol…I would go for Bahrija. It has a nice ring to it.

 9. Mario Bean says:

  Il-hdura li ghad ghandhom f’qalbhom il-Mintoffjani hija tal-biza. L-ewwel ghamluh alla falz, wara ghajruh traditur ta’ Malta u issa regghu qed iqimuh.

  U jmorru l-knisja dawn imma ghalihom il-knisja tigi wara Mintoff. Ghax meta l-famuz KMB ordnalhom ikissru l-Kurja u jahbtu ghall-Arcisqof huma kienu l-imgieghnen li obdewh.

  Ghax ghalihom Mintoff huwa Alla ta’ Malta. Meta hlief hsara lill-Malta m’ghamilx. U jistghu mhux jigdbu fuq l-istorja ta’ Malta ghax il-fatti ghadna nghixuhom sal-gurnata mqaddsa tal-lum.

 10. TROY says:

  Issa ghandna sahhara gdida: dik ta’ Burmarrad. Dan kollu skond Inspector Gadget.

 11. claire abela triganza says:

  Immaturita! Flok jiggieldu b’argument sod jiggieldu b’aggettivi. Darba fil-parlament ukoll issemma aggettiv iehor, Plasmon Baby. Injuranza grassa!

  Mintoff kien imdawwar b’nies injuranti. M’hemmx kliem iehor u jien ma nafx kif accetthom madwaru. Nahseb li ghax veru kien jaqbillu.

  Meta l-Laburisti bdew joffendu lil George Borg Olivier b’affarijiet familjari waqt meeting, jinaghd li Mintoff waqqafhom u canfarhom. (almenu hekk nismaghhom jghidu).

  [Daphne – Claire, Mintoff waqqafhom u canfarhom ghax hu kellu tahwid daqs Borg Olivier – imma almenu Borg Oliver meta ghazel mistress ghazel wahda li ma tigix minnhu, u ma marx mal-mara ta’ huh kif ghamel Mintoff. Mintoff u Borg Olivier kellhom ‘tacit agreement’ biex ma jattakkawx lil xulxin bil-hajja privata xokkanti li kellhom it-tnejn. Id-differenza kienet li l-gwaj u t-tahwid ta’ Borg Olivier kien fil-berah u l-apert u ta’ Mintoff, is-soltu storja, kien mohbi. Imma jien kont noqghod kantuniera l-boghod minn ta’ Borg Oliver meta kont tifla u niftakar sew li meta kien hemm xi kontroversja jew xi elezzjoni, kienu jigu b’xi barri ha jghidulu kornut. Ghax fil-mentalita miskina tar-rahal, jekk hu kien jaqliba lill-mara, dak normali ghax macho, imma jekk hi marret ma’ haddiehor, dak le hej.]

  • kev says:

   Bulculuvier, as he was affectionately known, was quite a friendly type – especially with smiling waitresses, for whom he had a soft spot.

 12. interested bystander says:

  From the outside I see things get very personal, very quickly. When all of us are trying to exist on this rock in the middle of nowhere, it’s hard to see how it could be otherwise.

  Taking everything into consideration, it could be a lot worse. A most raw form of human nature.

  I know you must be having fun playing with the monsters you create. Take care.

 13. paul borg says:

  VERU NIES HODOR MA GIEX MIEGHEK HUX VERU MARA HADRA MELA RAJTU MELA SMAJT HAZIN qalulek tarif hazin u taqlax hama ish borg oliviel ragel kien issa tfahruh tiftakar meta sawatuh ja mahmugin u warabtuh minn leader nigu ghall parlament mhux veru pullucino qisu baby plasmon minn jaf kemm gi ghand mintoff jibki ghall li amiltuku ja mahmugin mhux mintoff amilu funeral statali ta veru ara is sahhara ta tower road kieku kienet fi zmien arcisqof gonzi fil mizbla iwadbuwa fejn jixraqilla

 14. Bus Driver says:

  Paul Borg mid-dehra qed jaghmel mill-ahjar biex jidhol fil-Guinness Book of Records ghal itwal sentenza maghmula minn ghazla zghira ta vokabularju, u bla ebda forma ta ‘punctuation’.

  Sa issa pogga eluf ta kliem fuq din is-site, izda ghadu ma qal xejn.

Leave a Comment